Core Business
天水圍延續發展計劃─南預留區基建工程及污水泵喉工程arrow
客戶 土木工程拓展署
位置 元朗, 香港
項目概要 天水圍延續發展計劃─南預留區基建工程及污水泵喉工程
合約竣工日期 2002